ແນວພັນ ແລະ ເຕັກນິກອັບເດດຫຼ້າສຸດ

ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ ງົວ,ຄວາຍ

ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ ງົວ,ຄວາຍ

ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດງົວ ຄວາຍເປັນພະຍາດຕິດແປດສຳລັບງົວຄວາຍທີ່ມີ ອາຍຸ 6 ເດືອນຂື້ນໄປຊຶ່ງມີສາຍເຫດມາຈາກເຊື້ອບັກເຕເຮັຍຊະນິດໜຶ່ງ ພະຍາດນີ້ເປັນພະຍາດແຜ່ລະບາດໃນທຸກໆລະດູການແຕ່ມີການແຜ່ລະບາດຫຼາຍໃນທ້າຍລະດູແລ້ງຕໍ່ໃສ່ລະດູຝົນໃນໄລຍະອາກາດມີການປ່ຽນແປງສູງ ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດງົວຄວາຍເປັນພະຍາດທີ່ປ້ອງກັນໄດ້ 1 ການຕິດຕໍ່ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດງົວ ຄວາຍ ໃນເມືອມີສັດໂຕໃດໂຕໜຶ່ງເຈັບມັນກໍ່ຈະລະບາຍເຊື້ອພະຍາດອອກທາງຂີ້ມູກ ນໍ້າລາຍ ແລະ ນໍ້າຍ່ຽວ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດກໍ່ຈະກະຈາຍໄປຕາມທົ່ງຫຍ້າ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າ…

Read more
ເຕັກນິກການປູກໝາກບວບ

ເຕັກນິກການປູກໝາກບວບ

ເຕັກນິກການປູກໝາກບວບ ໝາກບວບມີຊື່ວິທະຍາສາດ: Luffa cylindrica (L.) M.Roem. ວົງຕະກຸນCucurbitaceae. ເປັນພັນໄມ້ເຄືອລົ້ມລຸກມີອາຍຸ 1 ປີ. ລຳຕົ້ນເປັນເຄືອ 4 ຫຼ່ຽມ ຫຼື ເປັນເຄືອກົມ ແລະ ມີຮ່ອງເປັນເສັ້ນທາງຍາວ, ເຄືອມີຄວາມຍາວ 7–10 ແມັດ…

Read more
ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບງົວ,ຄວາຍ,ໝູ ແລະ ແບ້

ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບງົວ,ຄວາຍ,ໝູ ແລະ ແບ້

ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບງົວ,ຄວາຍ,ໝູ ແລະ ແບ້ ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດຮ້າຍແຮງທີ່ມັກເກີດກັບສັດປະເພດ ງົວ,ຄວາຍ,ໝູແບ້ ແລະ ສັດປະເພດເລັບຄູ່. ສັດຈະມີອາການປາກເປື່ອຍ ແລະ ຕີນເປື່ອຍ ສັດທີ່ຕິດພະຍາດນີ້ຈະເສຍອົງຄະ ແລະ ສັດເກີດໃໝ່ອາດຈະຕາຍໄດ້ I ອາການຂອງພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ 1. ນໍ້າລາຍເຫີຍເປັນປວກຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ ຖ້າອ້າງປາກສັດອອກແລ້ວກວດເບິ່ງໃນປາກຈະເຫັນລີ້ນແລະ ແຂ້ວໂພງເປັນຕຸ່ມ 2.…

Read more
ພະຍາດອະຫິວາໝູ

ພະຍາດອະຫິວາໝູ

ພະຍາດອະຫິວາໝູ ພະຍາດອະຫິວາໝູເປັນໂລກລະບາດນໍ້າເບີ 1 ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ຜູ້ລ້ຽງໝູ ອະຫິວາໝູເປັນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ຮ້າຍແຮງສຳລັບໝູຍ້ອຍເຊື້ອໄວຣັດເຮັດໃຫ້ໝູຕາຍບໍ່ວ່າໝູນ້ອຍ ແລະ ໝູໃຫ່ຍ ໝູແມ່ລຸລູກ 80% ແມ່ນຍ້ອນພະຍາດນີ້ I. ສາຍເຫດ ແລະ ວິທີການລະບາດຂອງພະຍາດ 1. ອະຫິວາໝູຕິດໝູບ້ານ ແລະ ໝູປ່າ, ເກີດທຸກລະດູການ ແລະ…

Read more
ບາງຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດແມງງົວທອງ(ດ້ວງເຈາະຍອດພ້າວ)

ບາງຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດແມງງົວທອງ(ດ້ວງເຈາະຍອດພ້າວ)

ບາງຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດແມງງົວທອງ(ດ້ວງເຈາະຍອດພ້າວ) 1. ແມງງົວທອງ(ດ້ວງເຈາະຍອດພ້າວ) ຊື່ວິທະຍາສາດ: Brontispa longissima ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ: Coconut hispine beetle Class:Insecta,order: Coleoptera Family: Chrysomelidae ພືດອາໃສ: ຕົ້ນພ້າວ. ທຳລາຍທຸກໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ. ບ່ອນທຳລາຍ:…

Read more
ນໍ້າໝັກສະໝຸນໄພ 7 ລົດປ້ອງກັນກຳຈັດແມງໄມ້ສັດຕູພືດທຸກຊະນິດ

ນໍ້າໝັກສະໝຸນໄພ 7 ລົດປ້ອງກັນກຳຈັດແມງໄມ້ສັດຕູພືດທຸກຊະນິດ

ນໍ້າໝັກສະໝຸນໄພ 7 ລົດປ້ອງກັນກຳຈັດແມງໄມ້ສັດຕູພືດທຸກຊະນິດ ນໍ້າໝັກສະໝຸນໄພ 7 ລົດເປັນສູດທີ່ປະສົມຂື້ນມາຈາກສະໝຸນໄພທີ່ມີລົດຈືດ,ຂົມ,ຝາດຫອມລະເຫີຍ ແລະ ເຜັດຮ້ອນ ຫຼື ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນສູດທີ່ລວມລົດຂອງສະໝຸນໄພທີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການກຳຈັດແມງສັດຕູພືດເຂົ້າໄວ້ສູດດຽວກັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິພາບໃນການປ້ອງກັນໃນການກຳຈັດແມງສັດຕູພືດເຂົ້າໄວ້ໃນສູດດຽວກັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິພາບໃນການປ້ອງກັນກຳຈັດແມງສັດຕູພືດຜັກ ຊຶ່ງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຄວາມຕ້ານມານສານກຳຈັດແມງໄດ້ພາຍໃນເວລາບໍ່ດົນ ດັ່ງນັ້ນການລວມພິດຂອງພືດທີ່ມີຜົນຕໍ່ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງແມງສັດຕູພືດເອົາໄວ້ພາຍໃນສູດດຽວກັນ ຈຶ່ງເປັນອີກໜຶ່ງວິທີທີ່ຈະລົດບັນຫາການດື້ຢາຂອງແມງໄມ້ລົດໄດ້. ໂດຍການເຮັດນໍ້າໝັກສະໝຸນໄພ 7 ລົດ ເປັນການເລືອກເອົາສະໝຸນໄພຕ່າງໆມາເຮັດນໍ້າໝັກຈຸລິນຊີຊີວະພາບເພື່ອປະໂຫຍດທາງການກະເສດຈຶ່ງສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບນາເຂົ້າ ແລະ…

Read more
ຄູ່ມືກ່ຽວກັບວິທີການກ້າຫວາຍແຍ້

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບວິທີການກ້າຫວາຍແຍ້

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບວິທີການກ້າຫວາຍແຍ້ ຫວາຍແຍ້ເປັນພືດປະເພດເຄືອທີ່ຈັດຢູ່ໃນຕະກຸນປາລເມຍ ຫຼື ອາເລັກຄາເຄຍ ແລະ ສະກຸນ ກາລາມຸສ ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນຫວາຍແຍ້ຍັງບໍ່ທັນກຳນົດຊື່ວິທະຍາສາດຂອງມັນໄດ້ເຊັດເຈນ ຫວາຍແຍ້ເປັນຫວາຍຊະນິດໜຶ່ງທີ່ປະຊາຊົນນິຍົມບໍລິໂພກມາແຕ່ດົນແລ້ວ ແລະ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເກັບຈາກປ່າ 1 ການເກັບແກ່ນຫວາຍແຍ້ ຫວາຍແຍ້ທີ່ມີຕາມທຳມະຊາດຂອງບ້ານເຮົາຈະອອກດອກໃນທ້ານເດືອນກັນຍາຫາທ້າຍເດືອນພະຈິກ ຫຼັງຈາກນັ້ນດອກຫວາຍຈະຕິດກ່າຍເປັນໝາກນ້ອຍ ແລະ ໝາກຈະເລີ່ມແກ່ໃນທ້າຍເດືອນມີນາ ຫາ ເດືອນພຶດສະພາ ແກ່ນຫວາຍແຍ້ສຸກຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ເມື່ອເປືອກຫຸ້ມໝາກແຍ້ມີສີເຫຼືອງແກມມົ່ນເມື່ອເຮົາແກະເປືອກອອກເຮົາຈະເຫັນນວນຫຸ້ມທາງດ້ານໃນເປັນສີນໍ້າຕານແດງ…

Read more
ການເຮັດແກ໊ດຊີວະພາບໄວ້ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ

ການເຮັດແກ໊ດຊີວະພາບໄວ້ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ

ການເຮັດແກ໊ດຊີວະພາບໄວ້ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ I. ອຸປະກອນການເຮັດແກ໊ດຊີວະພາບຈາກຂີ້ງົວ,ຄວາຍ 1. ຖັງພະລາສະຕິກຂະໜາດບັນຈຸ 200 ລິດ 1 ຖັງພ້ອມຝາປິດ 2. ຖັງພະລາສະຕິກຂະໜາດບັນຈຸ 200 ລິດ 1 ຖັງເປີດ 3. ຖັງພະລາສະຕິກຂະໜາດບັນຈຸ 180 ລິດ 1…

Read more
ການເຮັດເຟືອງໝັກ

ການເຮັດເຟືອງໝັກ

ການເຮັດເຟືອງໝັກ ເຟືອງໝັກເປັນອາຫານທີ່ສຳຄັນສຳລັບງົວ ແລະ ຄວາຍໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ ແຕ່ເຟືອງເປັນອາຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານໜ້ອຍຊຶ່ງຂໍ້ຈຳກັບເລົ່ານີ້ເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ສັດຍ່ອຍເຟືອງໄດ້ຍາກ ແລະ ກິນບໍ່ໄດ້ຫຼາຍ ການເຮັດເຟືອງໝັກດ້ວຍປຸຍຍູເຮຍແມ່ນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານຂອງເຟືອງໃຫ້ດີຂື້ນ ໂດຍເກີດຈາກປະຕິກິລິຍາຂອງປຸຍ 46-0-0 ປະສົມກັບນໍ້າເກີດເປັນອາຍອຳໂມເນຍເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຂອງເຟືອງມີການປ່ຽນແປງ ເມື່ອສັດກິນເຟືອງໝັກກໍ່ຈະບໍ່ຈ່ອຍ ແລະ ແຂງແຮງດີ I. ວິທີການ…

Read more